Polska Misja Katolicka

Polska Misja Katolicka
Polska Misja Katolicka

Opiekę duszpasterską sprawuje w Niemczech ok. 100 księży. Połowę z nich stanowią zakonnicy. Pozostali księża pochodzą z różnych diecezji w Polsce. Duszpasterstwo wspiera także 9 sióstr zakonnych. Msze św. odbywają się w ok. 300 kościołach lub kaplicach. W roku szkolnym 2006/2007 z katechezy skorzystało ok. 5.500 dzieci. Duchowni sprawuję też opiekę nad różnymi ruchami i grupami formacyjnymi. Ponadto przy misjach działają poradnie, rodzinne i prawnicze. Misja organizuje także doroczne "pielgrzymki polonijne“ do sanktuariów maryjnych w Niemczech (Neviges, Kevelaer, Altötting, Beuton n/Dunajem, Maria Eich, Maria Buchen, Hannover i Mannheim). Siedziba Misji znajduje się w Hannoverze, jej rektorem jest ks. prałat Stanisław Budyń.

Po zakończeniu II wojny światowej na obszarze Niemiec przebywały tysiące Polaków, którzy domagali się opieki duszpasterskiej w języku narodowym. Papież Pius XII dekretem z 5 czerwca 1945 r. mianował ówczesnego bpa polowego wojsk polskich Józefa Gawlinę ordynariuszem dla Polaków w Niemczech i Austrii. Jego jurysdykcja duszpasterska obejmowała jedynie Polaków, którzy znaleźli się w Niemczech po 1 września 1939 r. (więźniowie obozów koncentracyjnych i pracy, robotnicy przymusowi, żołnierze kompanii wartowniczych i in.). Wyłączono z niej opiekę duszpasterską nad tzw. „starą emigracją“, którą pozostawiono w strukturach miejscowego niemieckiego Kościoła terytorialnego. Biskup Gawlina przystąpił do tworzenia podstaw organizacyjnych. Erygował Kurię Biskupią z siedzibą we Freimann koło Monachium, którą potem przeniesiono do Frankfurtu n. Menem. Jednak wkrótce jego zakres jurysdykcji zmniejszył się i ograniczył do trzech zachodnich  stref okupacyjnych Niemiec, potem RFN (szybka repatriacja Polaków z RSO, w 1955 r. Austria odzyskała samodzielność państwową i została wyłączona spod jego jurysdykcji).

Po śmierci bpa Gawliny w 1964 r. Stolica Apostolska mianowała ówczesnego Wikariusza Generalnego ks. infułata Edwarda Lubowieckiego Wizytatorem Kanonicznym nad ludnością pochodzenia polskiego w Niemczech. Uzyskał tym samym pełnię władz ordynariusza diecezji, który był bezpośrednio zależny od Watykanu. Po jego śmierci w 1975 r. na nowo zorganizowano duszpasterstwo polskie w Niemczech zgodnie z postanowieniami Soboru Watykańskiego II. Zlikwidowano Kurię Biskupią, polskie duszpasterstwo poddano jurysdykcji niemieckiej. Na miejsce Kurii utworzono Polską Misję Katolicką w Niemczech. Jej pierwszym rektorem został  ks. Prałat Stefan Leciejewski.

Podstawą prawną działania Misji w Niemczech są różne dokumenty kościelne: 1. Codex Iuris Canonici, 2. Instrukcja dotycząca duszpasterstwa wśród emigrantów z 1968 r. oraz 3. Reguły pastoralne i prawne dla duszpasterstw cudzoziemskich (Pastorale und rechtliche Richtlinien fuer die Auslaenderfuersorge) z 1986 r.

Obecnie Polska Misja Katolicka składa się z 65 misji w pięciu dekanatach (okręgach). Opiekę duszpasterską sprawuje w Niemczech ok. 100 księży. Połowę z nich stanowią zakonnicy. Pozostali księża pochodzą z różnych diecezji w Polsce. Duszpasterstwo wspiera także 9 sióstr zakonnych. Msze św. odbywają się w ok. 300 kościołach lub kaplicach. W roku szkolnym 2006/2007 z katechezy skorzystało ok. 5.500 dzieci. Duchowni sprawuję też opiekę nad różnymi ruchami i grupami formacyjnymi. Ponadto przy misjach działają poradnie, rodzinne i prawnicze. W 1994 r. założono Stowarzyszenie „Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V.“ (w skrócie Centrum Chrześcijańskie), którego członkami są osoby społecznie działające w ośrodkach duszpasterskich na terenie Niemiec. Stowarzyszenie postawiło sobie m,in. za cel wspieranie nauki języka polskiego, kultury i tradycji polskich w Niemczech. W Centrum działa ok. 165 nauczycieli języka polskiego, systematyczną nauką objętych jest ok. 3.5 tys. dzieci i młodzieży.

Misja organizuje doroczne "pielgrzymki polonijne“ do sanktuariów maryjnych w Niemczech, co jest jednym z przejawów żywotności duszpasterskiej i religijnej (Neviges, Kevelaer, Altötting, Beuton n/Dunajem, Maria Eich, Maria Buchen, Hannover i Mannheim).

Od 1990 r. Polska Misja Katolicka wydaje czasopismo w języku polskim „Nasze Słowo“ w nakładzie 5.500 egzemplarzy (do 2002 r. dwutygodnik, obecnie miesięcznik). Głównymi tematami są sprawy rodzinne i wychowawcze. Redakcja nie stroni też przed podejmowaniem tematów społecznych, prawnych czy politycznych, które podawane są w przystępnej formie. Redaktorem naczelnym jest ks. Stanisław Budyń.

Siedziba Misji znajduje się w Hannoverze, jej rektorem od 2002 roku jest ks. prałat Stanisław Budyń.


Krzysztof Ruchniewicz